Wednesday, February 27, 2013

Đây, thủy thủ

Bài thơ này của Walt Whitman tôi post để bày tỏ sự ủng hộ anh Châu vì những việc anh và các bạn anh đang làm; và hơn cả là vì cái vision và các nguyên tắc sống đằng sau những việc cụ thể ấy.

Here, Sailor

WHAT ship, puzzled at sea, cons for the true reckoning?
Or, coming in, to avoid the bars, and follow the channel, a perfect
pilot needs?
Here, sailor! Here, ship! take aboard the most perfect pilot,
Whom, in a little boat, putting off, and rowing, I, hailing you,
offer.


No comments: