Thursday, March 31, 2011

You like? (1)

Huong Nguyen/Phan Viet (Facebook status): Đang bắt đầu like một người. I feel like a fool in like (sigh)

Bình luận 1: Ngọt quá :x, thỉnh thoảng fool thế hay, chứ tỉnh mãi đau đầu nhỉ :) good luck.

Bình luận 2: Hay thế. Kể đi :D

Huong Nguyen: He's an American. A Stanford man.

Huong Nguyen: One day he said, "Huong, would you like to have coffee with me?" I said sure. That's how the story begins (sigh)

7 người đã like câu chuyện này.

- còn tiếp -

No comments: