Wednesday, May 25, 2011

Con đeo mo vào mặt! Con đeo mo vào mặt!


Tờ New Yorker số ra ngày 23-5 có một bài kể chuyện sau đây:

Vào dịp Đại hội văn học thế giới vừa rồi, đức Lạt Ma Pema có làm một việc mà ông gọi là tạo ra một “dây nghiệp” (karma chain). Việc này như sau: những người có mặt ở đó sẽ xếp thành hàng dài, sau đó Lạt Ma Pema sẽ đọc cho người đầu tiên 3 câu chú từ trong kinh điển Phật giáo; người này sẽ truyền lại cho người tiếp theo, cho đến người cuối cùng trong hàng – và đó là nhà văn Salman Rushdie.

Lạt Ma đọc ba câu sau:

Câu 1: “Like a shimmering star, or a flickering lamp”

Câu 2: “A fleeting autumn cloud, or a shining drop of morning dew”

Câu 3: “A phantom, a dream, a bubble, so is all the existence to be seen”

Câu thứ nhất khi truyền đến người thứ 30 thì thành ra “Shivering style, flickering lamp”. Đến người thứ 60 thì thành “Locus star focus”, đến người thứ 100 thì thành “Fica sta” và đến người thứ 101 thì thành “Fica”.

Câu thứ hai khi đến người thứ 101 thì thành “Rashomon it’s odd, rashomon it’s weird”.

Người thứ 200 thì nghe cả ba câu như sau: “Follow the glass stone… Actually bongo… If anything exists it’s change”.

Salman Rushdie nghe được 3 câu như sau:

Câu 1: “Follow the glass stone. Follow the glass stone”

Câu 2: “The droid from hell.”

Câu 3: “If anything exists, it’s change.”

========

Con nam mô A Di Đà Phật! Con nam mô A Di Đà Phật!

No comments: