Friday, December 24, 2010

Merry Christmas!

Tối nay, tôi đi lễ nhà thờ bên Saratoga cùng với ba người bạn. Mục sư của nhà thờ giảng một bài về Chúa trong đó câu hỏi chính là thế này: What if it's all true?

Câu hỏi này cũng có thể mở rộng cho bất cứ thứ gì mà chúng ta đang nghi ngờ: What if it's all true?

Merry Christmas!

No comments: